Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania:

(aby zapozać się z dokumentem kliknij w wybrana pozycję)

Zarządzanie Kryzysowe: 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW

WNIOSEK O USUNIĘCIE DRZEW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Dowody osobiste:

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego  (drukować dwustronnie)

Ewidencja ludności:

- Wniosek o wymeldowanie 

Oświata:

Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka

- Oświadczenie o zwrot kosztów dowozu dziecka

Urząd Stanu Cywilnego:

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Podatki:

Druki podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2019r.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

(Druki: IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3)

- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)

- Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)

- Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)

- Dane pozostałych podatników (ZIN-3)

 

Podatek od nieruchomości osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej

(Druki: DN-1, ZDN-1, ZDN-2)

- Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

- Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)

- Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)

 

Podatek rolny osób fizycznych

(Druki: IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3)

- Informacja o gruntach (IR-1)

- Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)

- Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)

- Dane pozostałych podatników (ZIR-3)

 

Podatek rolny osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej

(Druki: DR-1, ZDR-1, ZDR-2)

- Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

- Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)

- Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)

 

Podatek leśny osób fizycznych

(Druki:IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3)

- Informacja o lasach (IL-1)

- Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)

- Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)

- Dane pozostałych podatników (ZIL-3)

 

Podatek leśny osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej

(Druki:DL-1, ZDL-1, ZDL-2)

- Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

- Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)

- Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostępne w linku poniżej:

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2019r.

 

 

--->Druki podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2018r.<---

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na 2019r. 

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DT-1)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI (DT-1/A)

WNIOSEK O ZWROT PADATKU AKCYZOWEGO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Druki obowiązujące do 31.12.2017r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1)

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1)

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR-1)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO (IN-1)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 (ZN -1/A)

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCHW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (ZN -1/B)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK: ROLNY (DR-1),LEŚNY (DL-1) (ZRL -1)


Gospodarka odpadami komunalnymi:

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

 


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

 

 


 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

Wniosek o wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

 

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań


Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Załączniki do wniosku:

Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora

Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana 


Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoolowych

Wniosek o wydanie stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony