Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego– realna odpowiedź na realne potrzeby „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń” Priorytet V „Środowisko” Działanie 5.1. „Gospodarka wodno-ściekowa” Gmina Koszęcin Wartość projektu: 3.842.648,54 zł Wartość dofinansowania: 2.655.968,15 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl Dofinansowane zadanie to kontynuacja budowy systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koszęcin. W ramach projektu wybudowano: - sieć kanalizacji grawitacyjnej fi 200 mm PCV o długości 6 619,53 mb, - sieć rozdzielczą przyłącza do pierwszej studzienki fi 160 mm PCV o długości 2 517,73 mb/327 szt., - sieć rozdzielczą przyłącza do pierwszej studzienki fi 200 mm PCV o długości 102,10 mb, - rurociąg tłoczny fi 63 mm PE dla przepompowni P3 o długości 376,00 mb, - rurociąg tłoczny fi 63 mm PE dla przepompowni P4 o długości 308,50 mb, - przepompownie ścieków – 2 szt. Zadaniem wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z podłączonych budynków mieszkalnych do oczyszczalni ścieków w Koszęcinie. Głównym celem tej inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego, szczególnie w zakresie poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w gminie Koszęcin, w sposób gwarantujący spełnienie wymagań przepisów prawa polskiego oraz europejskiego. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisko poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki ściekowej ma decydujący wpływ na poprawę warunków i jakości życia oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony