Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Koszęcin ul. Powstańców Śl. 10 42-286 Koszęcin Nr RLS 6220.6.2013 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Koszęcin zawiadamia, że w dniu 18 lipca 2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1187; 1188; 1193; 1194; 1195 położonych w obrębie 0003 w miejscowości Koszęcin, Gmina Koszęcin „ Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Koszęcinie, pok. 6a w godzinach od 07:30 do 15:30. ..

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony