Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2013-02-26 12:48:35

Poszukiwany KOT

Prosimy o kontakt pod numerem 790400858 jeśli ktokolwiek widział kota rasy kot syberyjski, wiek ok. 1,5 roku, waga ponad 4 kg, futerkodługie ciemnoszare, końcówki uszu zakończone frędzelkami,. Jego\"rewir\" to okolice ul. Cieszowskiej w Koszęcinie. Kota niewidzieliśmy od soboty 16.02.2013r. Tęskni za nim cała rodzina, azwłaszcza nasz 2,5 roczny synek. Jeśli ktoś chciał mu pomóc iprzygarnął go myśląc, że jest bezpański prosimy o kontakt,podjedziemy pod właściwy adres. Na znalazcę czeka nagroda. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc.
2013-02-22 13:42:47

Wykaz przedsiębiorstw wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koszęcin

Wykaz przedsiębiorstw wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koszęcin Wykaz (kliknij..) ..
2013-02-15 07:04:07

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie Ogłasza

W dniach 2013-02-15 do 2013-03-08 wywieszony został w Urzędzie Gminy Koszęcin oraz na stronie internetowej www.koszecin.pl następujący wykaz nieruchomości do najmu : Lokal użytkowy o pow. 448 m2 w Koszęcinie przy ul. Sportowej 1– na terenie GOSiR Koszęcin do najmu w drodze przetargu na okres 2013-06-01 2013-09-30. Dyrektor GOSiR (-) mgr Kazimierz Wierzbicki Informacja w BIP (kliknij...) ..
2013-02-08 13:12:17

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Informacja w BIP (kliknij...)
2013-02-08 07:28:54

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Koszęcin w miejscowościach Strzebin, Wierzbie, Sadów i Koszęcin.

Na podstawie art.17 pkt 9 w związku z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z p.zm. ) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Strzebiń, w rejonie ul. Stawowej, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 80/VII/2011 z dnia 29 marca 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzbiu, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 96/IX/2011 z dnia 24 maja 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadowie, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 97/IX/2011 z dnia 24 maja 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 526/LVIII/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku. wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do w/w planów w dniach od 15.02.2013r. – do 18.03.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Koszęcin przy ul. Powstańców Śl. 10, w pokoju nr 3 (na parterze) w godzinach 12.00-14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami planów wraz z prognozami odbędzie się w dniu 06.03.13 r. w siedzibie Urzędu Gminy Koszęcin, w pokoju nr 16 (na piętrze), w godzinach 13.00-14.00. Zgodnie z art. 17 pkt.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi do projektów planów - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - należy składać na Piśmie do Wójta Gminy Koszęcin z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2013 r. Informacja w BIP (kliknij...)
2013-02-08 07:20:43

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Koszęcin w miejscowościach Strzebin, Wierzbie, Sadów i Koszęcin.

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt 7 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach jego oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z p.zm. ) z a w i a d a m i a s i ę, że w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostały zamieszczone prognozy oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Strzebiń, w rejonie ul. Stawowej, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 80/VII/2011 z dnia 29 marca 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzbiu, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 96/IX/2011 z dnia 24 maja 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadowie, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 97/IX/2011 z dnia 24 maja 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 526/LVIII/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku, które są do wglądu od 15.02.2013 r. – do 29.03.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Koszęcin przy ul. Powstańców Śl. 10, w pokoju nr 3, (na parterze) w godzinach 12.00-14.00. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3,pkt.4 cyt. ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu, którego przedmiotem jest przyjęcie n/n dokumentu, w terminie 21 dni tj. do 30.04.2013 r. pod adres wskazany powyżej. Informacja w BIP (kliknij...)
2013-02-08 07:09:18

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego w Rusinowicach.

Przedmiotem dzierżawy są grunty rolne – rola i łąki położone w Rusinowicach przy ul. Dworcowej oznaczone nr działki geodezyjnej (część) 482 obręb Rusinowice o pow. 0,96 ha w skład tych gruntów wchodzą użytki rolne klasy : R IV b - 0,9162 ha Ps IV - 0,0438 ha Przeznaczenie nieruchomości cel rolniczy. Dzierżawa na okres 2013-09-01 do 2020-12-31 , Czynsz roczny - wywoławczy nie mniejszy niż 2,81 q żyta wg średniej ceny skupu, jako podstawy do obliczania podatku rolnego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie wpłacą wadium oraz przystąpią do przetargu. Wadium w wysokości 100,00 zł. winno być wpłacone w kasie Urzędu Gminy do dnia 4 marca 2013 r. do godz. 15.00 Przystępujący do przetargu obowiązani są do zapoznania się z projektem umowy dzierżawy. Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Koszęcinie ul. Powstańców Śl. 10. Dodatkowe informacje o zasadach przetargu i nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Koszęcin ul. Powstańców Śl. 10 6a, tel. 034-3210-827 od poniedziałku do wtorku w godz. 8.00 – 15.00, w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Załącznik : 1. Projekt umowy. Wójt Gminy (-) mgr inż. Grzegorz Ziaja Informacja w BIP (kliknij...)
2013-02-05 16:58:38

Zumba i Joga - nowa oferta w koszęcińskim Domu Kultury

Dom Kultury w Koszęcinie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w wyjątkowych zajęciach - proponujemy ćwiczenia HATAHA JOGA oraz nowość - Zumba Fitness. Szczegóły na plakatach.Serdecznie zapraszamy!
2013-02-04 13:22:24

Nowe zasady w gospodarowaniu odpadami

W ostatnim czasie wiele mówi się o zmianach zasad wywozu śmieci. Nowy sposób naliczania opłat, kwestia segregacja śmieci to tylko nieliczne z kwestii, które są nie do końca jasne. Poniższy poradnik odpowiada na najczęściej zadawane pytania w tym temacie.1. Zmiany dotyczą wszystkich osób mieszkających w Polsce Zmiany, do których musimy się dostosować wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej popularnie ustawą śmieciową, która weszła w życie 1 stycznia 2013r. Nie jest to inicjatywa samorządów, tylko Sejmu RP i każda osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i mieszkająca w Polsce m.in. posiadacze – właściciele – użytkownicy domów jednorodzinnych, dwurodzinnych i wielomieszkaniowych, domków letniskowych, domków wypoczynkowych, domków wczasowych itp. musi się do niej dostosować. Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą działają „na starych zasadach” czyli muszą posiadać umowę indywidualną na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 2. Płacimy za osoby ZAMIESZKUJĄCE daną posesję Podstawą do naliczania opłat w Gminie Koszęcin jest ilość osób zamieszkujących w danym domostwie. To właściciel, współwłaściciel bądź też zarządca danego gospodarstwa domowego jest zobowiązany do podania ilości zamieszkujących w nim osób. Informację tę podaje w formie deklaracji, której wzór jest, bądź już wkrótce zostanie dostarczony do wszystkich domostw. Wzór deklaracji jest również do pobrania na stronie internetowej gminy: www.koszecin.pl UWAGA! W deklaracji należy podać tylko ilość osób, które zamieszkują w danym gospodarstwie i nie jest to równoznaczne liczbie osób zameldowanych. Przykładowo: jeśli osoba jest zameldowana w danym gospodarstwie domowym, ale pracuje i mieszka za granicą, lub też studiuje w innym mieście, to NIE ZGŁASZAMY jej w deklaracji. Zgłosimy natomiast wszystkie te osoby, które zamieszkują określone domostwo, mimo iż nie są w nim zameldowane. Nie należy podawać żadnych nazwisk, ważna jest tylko ilość osób. Dla nieruchomości w zabudowie letniskowej wymagany jest nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 80 litrów 3. Kiedy składamy deklarację? Termin składania pierwszej deklaracji należy złożyć w urzędzie Gminy do 31 marca 2013 r. Wzór deklaracji będzie dostarczany do naszych domostw przez sołtysów lub pracowników gminy. Jest również do pobrania w Urzędzie Gminy w Koszęcinie oraz na stronie internetowej www.koszecin.pl Jeśli ilość osób zamieszkujących zmienia się – mamy 14 dni na zgłoszenie tego faktu – składamy nową deklarację ze zmienioną ilością osób. 4. Musimy wypowiedzieć umowę firmie, która obecnie wywozi nasze odpady Umowa z firmą, która obecnie wywozi nasze odpady nie kończy się automatycznie dlatego sami musimy ją zakończyć. Jeśli umowa nie zostanie rozwiązana na czas – zapłacimy podwójnie! Trzeba pamiętać o zwykle 3 -miesięcznym okresie wypowiedzenia, dlatego warto już teraz złożyć wypowiedzenie z dniem 30 czerwca, bo od 1 lipca wchodzi w życie nowy system. Wzór wypowiedzenia będzie dołączony do wzoru deklaracji. Dostępny także w urzędzie i na stronie internetowej Gminy. 5. Płacimy za ilość zgłoszonych w deklaracji osób - niezależnie od wielkości naszego pojemnika To od nas zależy jak wielki pojemnik na odpady potrzebujemy. W deklaracji określamy ile litrów ma mieć nasz pojemnik na odpady, przy czym najmniejsza pojemność to 80 litrów. Niezależnie od tego czy zdecydujemy się na pojemnik większy czy mniejszy, opłata jest stała i zostanie naliczona od ilości osób zgłoszonych w deklaracji. 6. Segregujemy śmieci i płacimy mniej Segregując śmieci – oszczędzamy. Jest to tzw. selektywna zbiórka odpadów. Jeśli mieszamy wszystkie odpady – zapłacimy zdecydowanie więcej. W Gminie Koszęcin ustalono następujące opłaty: za śmieci segregowane - 7zł za 1 osobę, śmieci zmieszane – 14 zł za 1 osobę. Firma, która będzie odbierała nasze odpady będzie weryfikowała, czy odpady są posegregowane, czy też nie. 7. Sposób uiszczania opłat Od 1 lipca wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami. Wpłat dokonują osoby składające deklaracje. Opłata jest wnoszona kwartalnie, do 15 dnia miesiąca kwartału czyli: - do 15 stycznia - za I kwartał- do 15 kwietnia - za II kwartał- do 15 lipca - za III kwartał - do 15 października za IV kwartał 8. Jak segregujemy śmieci – czyli 4 rodzaje pojemników i odpady pozostałe A, PAPIER – (niebieski worek lub pojemnik) Tutaj wyrzucamy czysty i suchy papier – np. gazety, czasopisma, kartony, tekturę, katalogi itp. NIE WYRZUCAMY brudnego lub tłustego papieru, tapet, papieru z folią lub papieru woskowego oraz kartonów po sokach czy mleku! B, TWORZYWA SZTUCZNE, METAL – (żółty worek lub pojemnik) Tu trafiają wszelkie opakowania plastikowe - butelki, kartony po sokach, mleku itp. opakowania po kosmetykach, woreczki i torby foliowe, wszelkie opakowania metalowe, folie aluminiowe, kapsle, metalowe narzędzia C, SZKŁO – (zielony worek lub pojemnik) Tutaj wyrzucamy szklane butelki po napojach, słoiki bez pokrywek, szklane naczynia. NIE WYRZUCAMY ceramiki, porcelany, doniczek, szyb i luster, szkła kryształowego, żarówek, świetlówek zniczy z woskiem. D, BIOODPADY Tutaj lądują odpady kuchenne, fusy z herbaty i kawy – razem z filtrem, ścięta trawa, rośliny, ziemia, brudne ręczniki papierowe, popiół z kominka i grilla. NIE WYRZUCAMY tutaj odpadów higienicznych (pampersy, podpaski etc.) i leków oraz resztek pożywienia pochodzenia zwierzęcego. Bioodpady można zagospodarować we własnym zakresie, np. na przydomowym kompostowniku. Informację tę należy tylko zaznaczyć w deklaracji. E, ODPADY SPECJALNE np. meble, przeterminowane leki, zużyte baterie, akumulatory, świetlówki i sprzęt elektroniczny, przeterminowane chemikalia, zużyte opony, gruz i odpady remontowe, szyby okienne, styropian lub inne niebezpieczne odpady dostarczamy np. do punktów selektywnego zbierania odpadów, lub specjalnych oznaczonych pojemnikach w aptekach, punktach sprzedaży. POZOSTAŁE ODPADY pozostałe po segregacji, które nie mogą znaleźć się w powyższych grupach, wyrzucamy do pojemników na odpady zmieszane. Na wszelkie dodatkowe pytania lub wątpliwości odpowiedzą sołtysi lub pracownicy Urzędu Gminy. Dokumenty do pobrania: Wzór deklaracji (kliknij...) Instrukcja wypełnienia deklaracji (kliknij...) Wzór wypowiedzenia dotychczasowej umowy o wywóz śmieci (kliknij...)
2013-02-02 10:17:04

Nagrody dla wybitnych sportowców

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, utalentowani mieszkańcy Gminy zostali uhonorowani wyróżnieniami za wybitne osiągnięcia sportowe. W gronie nagrodzonych znalazła się sztangistka Barbara Koczyba. Doceniono ją za zajęcie III miejsca w IX Ogólnopolskich Integracyjnych Zawodach w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Łodygowicach. Wyróżniono również Paulinę Pudlik, za osiągnięcie wysokiego wyniku w sporcie. Paulina gra w klubie FC AZS AWF Katowice, który na turniejach piłki nożnej zajmuje wysokie lokaty. Trzecim laureatem był Przemysław Ulfik — za sukcesy w turniejach tańca towarzyskiego i w dążeniu do zdobycia międzynarodowej klasy tanecznej \"S\". Podczas wręczania nagród Wójt Grzegorz Ziaja i Przewodniczący Rady Michał Anioł podkreślili, że sukcesy młodych i utalentowanych ludzi są radością i powodem do dumy całej społeczności Gminy Koszęcin. Samorządowcy życzyli młodym sportowcom wszystkiego dobrego i wielu dalszych sukcesów, nie tylko na koszęcińskich arenach. Po rozdaniu nagród, wyróżniony Przemysław Ulfik wraz ze swoją partnerką Oliwią Barczykowską zaprezentowali próbkę swoich tanecznych umiejętności. Radni i wszyscy biorący udział w tym wyjątkowym show nagrodzili tancerzy gorącymi brawami. (Red.)

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony