Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2020-05-21 10:06:48 Arkadiusz

W dobie zmniejszenia wpływów z PIT,VAT i innych czy gmina stara sie o środki unijne na np.rozbudowę oczyszczalni?.Dla przykładu w Kokotku już rusza

Odpowiedź 2020-05-28 08:01:08: Szanowny Panie Arkadiuszu, warunkiem niezbędnym do starania się o dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni w Rusinowicach jest wiedza o kosztach takiej inwestycji. Obecnie jest realizowany projekt niniejszej rozbudowy. Po jego ukończeniu Gmina uzyska kosztorys zakładanych prac. Dopiero po otrzymaniu dokumentacji projektowej będzie można podjąć kolejne kroki związane z ewentualnym pozyskaniem funduszy ze źródeł zewnętrznych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-05-20 12:49:59 skt

Gdzie mozna oddawac odpady takie jak eternit?

Odpowiedź 2020-05-28 08:03:26: Szanowni Państwo, usuwanie eternitu, czyli wyrobu zwierającego azbest, może być wykonywane wyłącznie przez podmioty spełniające szczegółowe przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, natomiast transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest mogą wykonywać podmioty posiadające zezwolenia wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz wpisane do Rejestru BDO zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odpady te należy deponować na składowiskach odpadów niebezpiecznych przeznaczonych wyłącznie do tego celu lub na wydzielonych częściach takich składowisk. Ponadto informuję, że Gmina Koszęcin realizuje program „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Koszęcin”. W jego ramach pozyskuje dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW w Warszawie na prace związane z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach. Niestety tegoroczny nabór został już zakończony. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-05-19 18:36:19 Gość

Czy jest już projekt oczyszczalni w Rusinowicach (w budżecie jest zaplanowane 146000zł).Jeżeli tak,czy pozyskiwane są środki unijne na budowę a jeżeli nie,to dlaczego.

Odpowiedź 2020-05-25 11:30:54: Witam, prace projektowe nie zostały zakończone. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-05-18 23:29:19 Asia555

Witam Były zbierane śmieci wielogabaretowe dlaczego nie zbierali lodówek ,okien ,umywalek, ubikacji,opony.Co ludzie mają zrobić z tymi rzeczami?Do kosza nie wejdą

Odpowiedź 2020-05-19 13:04:49: Witam, w ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych zbiera się głównie elementy wyposażenia domowego, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się do standardowego pojemnika. Odpady wielkogabarytowe są odbierane dwa razy w roku zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Nie wszystko jednak zalicza się do tej frakcji odpadów. Są takie przedmioty, które nie zostaną wywiezione przez firmę obsługującą. Takim przykładem są najczęściej odpady remontowo-budowlane takie jak: gruz, muszle sedesowe, umywalki, kafelki czyli wszystko, co pozostaje po remoncie. Tego typu odpady z pewnością nie zostaną zabrane przez firmę, ponieważ to obowiązkiem mieszkańca (właściciela odpadów) jest dostarczyć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub zamówić specjalną usługę podstawienia kontenera w firmie specjalistycznej. Inna forma pozbywania się odpadów jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-05-14 19:43:47 Nowa

Proszę o informacje co do budowy realizacji kanalizacji przy ul. Podlesie w miejscowości Sadow.

Odpowiedź 2020-05-18 07:40:19: Witam, epidemia koronawirusa to ogromne wyzwanie dla samorządowych finansów. Sytuacja jest bardzo trudna. Ubytki w dochodach z PIT, CIT i z lokalnych opłat są pewne. Konieczne będę adekwatne cięcia wydatków. Realizowane będą tylko konieczne inwestycje np. związane z budową wodociągu dla mieszkańców pozbawionych wody. Budowa kanalizacji w Sadowie nie będzie wykonana w tym roku budżetowym, w sposób oczywisty przekracza ona obecne możliwości finansowe Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-05-06 20:46:52 Adam

Czy przekazał Pan dane osobowe mieszkańców w tym ich PESEL Poczcie Polskiej?

Odpowiedź 2020-05-07 10:51:37: Szanowny Panie Adamie, Gmina Koszęcin nie udostępniła Poczcie Polskiej spisu wyborców, wskazując braki formalne wniosku. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-05-04 12:37:54 Barbara

Witam, kiedy zostanie zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego, aby można było rozpocząć budowę nowego przedszkola?

Odpowiedź 2020-05-05 15:21:33: Szanowna Pani Barbaro, proces planistyczny dotyczący nowego planu miejscowego w Strzebiniu jest obecnie na etapie uzgadniania/opiniowania projektu oraz prognozy oddziaływania na środowisko z różnymi instytucjami/jednostkami. Następnym etapem będzie wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w czasie którego odbędzie się dyskusja publiczna oraz możliwość wnoszenia uwag. Końcowym etapem będzie uchwalenie planu przez Radę Gminy oraz ogłoszenie planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-28 10:41:23 Podlesie

Witam, proszę o odpowiedz co z budowa kanalizacji na ul. Podlesie w Sadowie. Na jakim etapie jest realizacja. Dziekuje.

Odpowiedź 2020-05-18 09:39:02: Witam, epidemia koronawirusa to ogromne wyzwanie dla samorządowych finansów. Sytuacja jest bardzo trudna. Ubytki w dochodach z PIT, CIT i z lokalnych opłat są pewne. Konieczne będę adekwatne cięcia wydatków. Realizowane będą tylko konieczne inwestycje np. związane z budową wodociągu dla mieszkańców pozbawionych wody. Budowa kanalizacji w Sadowie nie będzie wykonana w tym roku budżetowym, w sposób oczywisty przekracza ona obecne możliwości finansowe Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-27 19:28:51 Wojtek

Czy Gmina Koszęcin planuje udział w programach i dotacje związane z dofinansowaniem systemów zagospodarowania wody deszczowej? Jeśli tak to czy są podjęte konkretne działania w tym obszarze i jakie?

Odpowiedź 2020-05-04 08:46:17: Witam, w tegorocznym budżecie Gminy nie ma zaplanowanych środków na ten cel. Jednocześnie informuję, że rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa.Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-27 09:33:02 Anna

Targowisko chociaż należy do osoby prywatnej to decyzja o otwarciu jest w porozumieniu z Gminą. Brak tel. do tej osoby. MR nawołuje o otwarciu targowisk, by promować lokalną żywność.

Odpowiedź 2020-04-27 13:55:06: Szanowna Pani, decyzji dotyczących otwarcia targowisk prywatnych nie podejmuje Wójt Gminy. Decyzja ta należy do właściciela targowiska, który powinien uzgodnić ją z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-26 20:52:02 KSGASKI

Witam, jaka firma wygrała przetarg i na kiedy jest zaplanowany remont ulicy Ks,Gąski? Pozdrawiam.

Odpowiedź 2020-04-27 10:52:06: Witam, termin składania ofert w przetargu na remont ul. Ks. Gąski w Koszęcinie upływa w dniu 12 maja 2020 r., procedura przetargowa jest w toku. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-22 21:46:46 Józef

Kiedy zostanie ogłoszony nabór wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest -2 etap-2020r.

Odpowiedź 2020-04-27 10:52:39: Szanowny Panie Józefie, nabór wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Koszęcin – etap II rozpocznie się pod koniec kwietnia bieżącego roku i potrwa do 11 maja. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wnioski będzie można składać również z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Wszystkie informacje i dokumenty w dniu rozpoczęcia naboru znajdować się będą na stronie Urzędu Gminy Koszęcin w zakładce „usuwanie azbestu”. Ponadto druki wniosków zostaną wyłożone przy wejściu do Urzędu Gminy. Chciałbym zaznaczyć, że warunkiem realizacji przedsięwzięcia będzie uzyskanie przez Gminę Koszęcin dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej w Katowicach. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-17 22:05:26 Arkadiusz

Na stronie gminy jest informacja o rozstrzygnięciu przetargu na remont dróg.Mógłby Pan potwierdzić,iż ul.Lubliniecka w Rusinowicach została włączona w remont i na jakim odcinku ?

Odpowiedź 2020-04-21 07:39:39: Szanowny Panie Arkadiuszu, tak jak wielokrotnie Pana informowałem, ul. Lubliniecka w Rusinowicach jest objęta planowaną inwestycją. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-17 20:04:22 Czesław

Proszę o informację,kiedy i w jakiej formie zostanie otwarte targowisko w Koszęcinie.Oczywiście przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych.

Odpowiedź 2020-04-20 08:38:25: Szanowny Panie Czesławie, targowisko w Koszęcinie jest prywatne, Gmina nie jest jego właścicielem lub administratorem. W konsekwencji, pytanie o otwarcie targowiska proszę kierować bezpośrednio do właściciela terenu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-16 14:31:00 Joanna

Witam czy mieszkańcy gminy Koszęcin dostaną od gminy darmowe maseczki? W wielu miejscach w Polsce dostają .

Odpowiedź 2020-04-20 10:21:36: Szanowna Pani Joanno, w dniu 31 marca 2020 r. wystąpiliśmy o bezpłatne maseczki w ramach akcji "Maseczki dla Polski" (wniosek dotyczył takiej liczby maseczek, ilu jest mieszkańców zgłoszonych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi), z uwagi na brak odpowiedzi oraz nowe obostrzenia w związku ze stanem epidemii, Gmina zakupiła maseczki wielokrotnego użytku, które od dnia 16 kwietnia w miarę otrzymywanych dostaw są rozwożone przez strażaków OSP w ilości jedna sztuka na gospodarstwo domowe. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-03 21:40:40 Wawrzyniec

Witam! Kiedy ruszą procedury w sprawie remontu ul.ks.Gąski w Koszęcinie? Pozdrawiam serdecznie Wawrzyniec

Odpowiedź 2020-04-20 07:44:11: Szanowny Panie, stan epidemii i wiążące się z tym ograniczenia, utrudniają procedury związane z wyłonieniem Wykonawcy i skutecznym oraz bezpiecznym przeprowadzeniem inwestycji. Przetarg na remont ulicy Księdza Gąski jest już przygotowany, w tym tygodniu będziemy go ogłaszać. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-31 17:54:59 Strzebiń

Witamw zeszłym roku pytałem o możliwość wybrukowania chodnika w ciągu ścieżki z ul.Muszera do ul.Piaskowej.Czy planowane jest wybrukowanie chodnika?

Odpowiedź 2020-04-02 11:09:22: Szanowny Panie, tak jak wyjaśniałem, działka gruntu, która łączy ul. Ks. Muszera z ul. Piaskową i dalej z ul. Lompy stanowi obecnie własność Skarbu Państwa. Aby wybudować chodnik, Gmina musi mieć prawo dysponowania terenem, na którym będzie przebiegał ciąg pieszy. W zeszłym roku został złożony konieczny wniosek do Wojewody Śląskiego. Gmina otrzymała informację, że postępowanie komunalizacyjne jest w toku. Dopiero po uzyskaniu decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie komunalizacji terenu będzie możliwe zaplanowanie w budżecie tej inwestycji. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-31 00:48:14 Witold

Czy można prosić Pana Wójta o to by w Piłce na wszystkich płotach przy ulicy Dębowej zostawiane były koloriwe worki na śmieci przy okazji odwożenia śmieci? Najlepiej od 3 kwietnia tego roku.

Odpowiedź 2020-04-02 10:02:17: Szanowny Panie Witoldzie, pracownicy Urzędu Gminy zwrócili się do Wykonawcy usługi odbioru odpadów i uzyskali informację o możliwości pozostawiania worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy posesjach w Piłce ul. Dębowa w dniu odbioru odpadów komunalnych. Jednocześnie informuję, iż firma świadcząca usługę odbioru odpadów każdorazowo przy odbiorze odpadów selektywnie zbieranych pozostawia worki odpowiednio odebranego asortymentu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-30 11:42:03 Adam

Ile maseczek wielorazowych zakupiła gmina dla mieszkańców? Kiedy sołtysi rozniosą je mieszkańcom do domów?

Odpowiedź 2020-03-31 14:50:27: Szanowny Panie Adamie, zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tylko ludzie chorzy i opiekujący się chorymi powinni zakładać maski ochronne. Również Ministerstwo Zdrowia nie rekomenduje noszenia masek przez zdrowych obywateli. Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi. Rekomendacja polskich władz jest jednoznaczna: "Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2". Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-26 11:33:08 Dębowa

Proszę o załatanie dziur na ulicy Dębowej w Koszecinie.

Odpowiedź 2020-03-31 11:56:04: Witam. Służby komunalne dokonały uzupełnienia kruszywem łamanym największych ubytków nawierzchni w obrębie tej drogi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 683 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony