Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2020-09-15 16:27:34 Mieszkanka

Panie Wójcie, kiedy w naszej gminie planuje się zmianę planu zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź 2020-09-22 07:54:18: Witam, zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Naszej Gminie następują "na bieżąco". Uwzględniając wnioski Mieszkańców, każdego roku przygotowywanych i uchwalanych jest kilkanaście punktowych zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin. Informacji na temat aktualnie procedowanych zmian Studium i planów udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Koszęcin - tel. 34 357 61 00 w. 133 (pokój nr 3). Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-09-14 19:13:50 Mieszkanka

Panie Wójcie, kiedy w naszej gminie planuje się zmianę planu zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź 2020-09-17 08:59:44: Witam, zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Naszej Gminie następują "na bieżąco". Uwzględniając wnioski Mieszkańców, każdego roku przygotowywanych i uchwalanych jest kilkanaście punktowych zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin. Informacji na temat aktualnie procedowanych zmian Studium i planów udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Koszęcin - tel. 34 357 61 00 w. 133 (pokój nr 3). Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin."

2020-09-13 09:33:14 Jan

Czy gmina ma w planach przyciąć żywopłot przy ul jodłowej w koszęcinie? Pozdrawiam

Odpowiedź 2020-09-15 08:06:30: Szanowny Panie Janie, przycięcie żywopłotu przy ul. Jodłowej jest ujęte w najbliższym zleceniu wykonania prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-09-10 21:17:37 Arkadiusz

Panie Wójcie.Kiedy zamierzał Pan poinformować mieszkańców o wzroście prawie o 50% ceny za wywóz 1m3 nieczystości płynnych?Jest to chyba ważna informacja.Jaki był powód podwyżki?

Odpowiedź 2020-09-11 12:40:06: Panie Arkadiuszu, uchwałą nr 274/XXV/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. Rada Gminy Koszęcin ustaliła cenę za wywóz 1 m3 nieczystości płynnych wykonywanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie przy użyciu pojazdu asenizacyjnego w wysokości 12 zł brutto za 1 m3. Wzrost ceny o 5 zł za 1 m3 wywożonych ścieków wynika z kalkulacji kosztów realizacji usługi. O zmianie wysokości ceny informował GOSiR zarówno na swojej stronie internetowej, jak i na facebooku Ośrodka. Uchwała Rady Gminy jest dodatkowo opublikowana w BIP Urzędu Gminy Koszęcin. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-09-08 20:49:09 Obserwator

Panie Wójcie.Wracajac do kwestii oczyszczalni.Czy jest w stanie obsłużyć same Rusinowice czy problem jest w tym,że gmina chce do niej podpiąć inne wsie.

Odpowiedź 2020-09-22 07:54:53: Szanowny Obserwatorze, najistotniejszym elementem przy projektowaniu oczyszczalni jest właściwy dobór urządzeń i obiektów technologicznych umożliwiających możliwie najwyższą efektywność poszczególnych stopni oczyszczania ścieków i w konsekwencji uzyskanie wymaganej jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Projektowana przepustowość oczyszczalni w Rusinowicach przewiduje przyjęcie ścieków socjalno-bytowych ze wszystkich obszarów skanalizowanych z rejonu oczyszczalni Rusinowice oraz perspektywicznie z planowanych do skanalizowania innych pobliskich miejscowości. W sposób analogiczny funkcjonuje oczyszczania ścieków w Koszęcinie, która oprócz ścieków z Koszęcina przyjmuje te pochodzące ze Strzebinia, Prądów i ścieki dowożone. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-09-02 20:54:34 Achim

Witam Chciałem zgłosić ze na ulicy Jodłowej w Koszęcinie są zatkane kratki z deszczówki. Pozdrawiam Jo achim

Odpowiedź 2020-09-08 13:16:48: Szanowny Panie Joachimie, wpusty ściekowe na skrzyżowaniu ul. Dębowej i ul. Jodłowej zostały sprawdzone i są drożne. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-09-02 06:33:19 Michał

Panie Wojcie czy nasza gmina pojdzie w slady Gminy Tworg i obnizy wywoz o 1 zl od osoby dla tych mieszkancow ktorzy maja kompostowniki

Odpowiedź 2020-09-02 09:12:45: Szanowny Panie Michale, informuję, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Koszęcin Nr 242/XXIII/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być zwolnieni właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł/osobę miesięcznie. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie Urzędu Gminy oraz gminnym facebooku w dniu 30 kwietnia br., a także w drugim numerze biuletynu "Echo Gminy Koszęcin". Wszystkie informacje można również znaleźć na naszej stronie w zakładce: Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-31 11:47:56 Wawrzyniec

Kiedy skończy się remont ul.ks.Gaski w Koszęcinie?

Odpowiedź 2020-08-31 12:16:02: Witam, planowany termin zakończenia prac to 30 wrzesień 2020 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-25 10:56:39 kornelia

Dzien dobry kiedy sie ukaze nastepny numer echo gminy.zapytuje juz drugi raz.dziekuje za odpis.

Odpowiedź 2020-08-26 14:38:20: Szanowna Pani, informuję, że drugi numer biuletynu "Echo Gminy Koszęcin" został wydany w dniu dzisiejszym tj. 26.08.2020 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-25 08:39:16 Wawrzus

Co się stało z fontanną fortepianem w Koszęcinie?

Odpowiedź 2020-09-01 07:43:44: Witam, w związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID19 i zaleceniami Inspektora Sanitarnego, w bieżącym roku fontanna nie został uruchomiona. We wspomnianym zaleceniu zwrócono uwagę na fakt, iż aerozol wodno-powietrzny może być dodatkowym nośnikiem dla cząsteczek wirusa, a ponadto trudne jest także przy takich urządzeniach zachowanie pozostałych obostrzeń jak: dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz częstego mycia i dezynfekcji rąk. W przyszłym roku po wykonaniu niezbędnych prac konserwacyjno-remontowych i braku przeciwwskazań ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego fontanna zostanie ponownie uruchomiona. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-24 23:39:48 mariusz

dlaczego w budżecie sołeckim zamówiono kosze na śmieci za kwotę ponad tysiąc złotych za sztukę?

Odpowiedź 2020-08-26 14:35:57: Szanowny Panie Mariuszu, pracownicy Urzędu Gminy w Koszęcinie realizują zadania w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z założeniami przyjętymi w złożonym w poprzednim roku budżetowym wniosku o przyznanie środków na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, uchwały Rady Gminy Koszęcin w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki oraz uchwały zebrania wiejskiego danego sołectwa. Wniosek taki określa zakres rzeczowy przedsięwzięcia. Zgodnie z wnioskiem Sołectwa Koszęcin, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Koszęcinie zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na m.in. zakup i montaż kompaktowych koszy na śmieci. Cena każdorazowo wynika z postępowania przeprowadzanego w celu wyłonienia wykonawcy dostawy. Kosze o analogicznych parametrach były już montowane na terenie Koszęcina, spełniają swoją funkcję i są sprawdzone. Kosze są estetyczne, masywne i wandaloodporne. Otwory wrzutowe skutecznie zabezpieczają przed wrzucaniem większych gabarytowo odpadów domowych. Ponadto mają większą pojemność, nie wymagają tak częstego opróżniania, przez co są bardziej ekonomiczne. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-19 15:26:46 pytanie

Gdzie w BIP znajdują się sprawozdania z działalności GBP w Koszęcinie?

Odpowiedź 2020-08-20 11:58:26: Witam, sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszęcinie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w Koszęcinie w zakładce Prawo lokalne - Zarządzenia. Do wyszukiwarki proszę wpisać zarządzenie Nr OR.0050.64.2020 Wójta Gminy Koszęcin z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszęcinie za 2019 rok. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-19 15:22:02 pytanie

Gdzie w BIP są dostępne uchwały dotyczące nadania statutu i zmian dokonanych w statucie GBP w Koszęcinie od 2000 r?

Odpowiedź 2020-08-20 11:59:35: Witam, statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszęcinie stanowi załącznik do Uchwały Nr 176/XIII/2000 z dnia 19 października 2000 r. w sprawie nadania Statutu Instytucji Upowszechniania Kultury – Gminnej Bibliotece Publicznej w Koszęcinie. Uchwała ta została zmieniona uchwałą Nr 319/XXXI/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 13 marca 2013 r. Obie uchwały zostały opublikowane w BIP Urzędu Gminy Koszęcin w zakładce Instytucje kultury - Gminna Bibliotek Publiczna w Koszęcinie. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-12 22:26:20 Obserwator

Panie Wójcie.Prace projektowe trwają już lata nad oczyszczalnia a końca nie widac.Gdzie środki z programów unijnych i innych.Zwiekszyc przepustowość czy może zmienić priorytety innych inwestycji

Odpowiedź 2020-08-26 10:46:41: Szanowny Obserwatorze, sporządzenie dokumentacji projektowej dla tego typu inwestycji to proces długotrwały ze względu na stopień skomplikowania samego przedsięwzięcia jak i konieczność uzyskania licznych uzgodnień zewnętrznych. Wstępnie zakładano zwiększenie przepustowości Oczyszczalni Ścieków w Rusinowicach z 290 do 500 m3/dobę. Po opracowaniu koncepcji, w połowie 2019 roku, stwierdzono potrzebę zwiększenia wydajności oczyszczalni do 650 m3/dobę. Spowodowało to konieczność zmian w projekcie zarówno technicznym jak i technologicznym. Przedłużyło to też uzyskanie nowej decyzji środowiskowej, którą wydano w październiku 2019 roku. Na jej podstawie wystąpiono do Wód Polskich o wydanie decyzji wodnoprawnej na zrzut ścieków w ilości do 650 m3/dobę. W styczniu 2020 roku uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niestety wprowadzenie obostrzeń związanych z wystąpieniem pandemii koronawirusa opóźnia uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Odnosząc się do kwestii pozyskania dofinansowania zewnętrznego informuję, że do prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej niezbędne jest posiadanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz kosztorysu inwestorskiego, a w niektórych przypadkach również prawomocnego pozwolenia na budowę. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-11 15:35:34 Grażyna

Czy Gmina złożyła wniosek o przyznane jej przez Radę Minist. ponad 500 tys. na inwest. gminne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Smuci też fakt, że przyznano nam najniższą kwotę w powiecie.

Odpowiedź 2020-08-12 12:33:21: Szanowna Pani Grażyno, wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów został złożony w dniu 29.07.2020 r. na kwotę 504.314,00 zł (na podstawie kwoty wykazanej dla Gminy Koszęcin w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. poz. 662, dla naszej gminy - L.p.1822). Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-10 12:35:44 Gosia

Co z stertami rozerwanych worków i zalanych śmierdzących ubrań które leżą już od dłuższego czasu obok kontenerów na ubrania? czy gmina nie może coś z tym zrobić? Jaka to wizytówka dla gminy.

Odpowiedź 2020-08-11 07:45:42: Szanowna Pani Małgorzato, 04 sierpnia zostało wysłane do dzierżawcy terenu wezwanie do uprzątnięcia rzeczy zalegających wokół kontenerów. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-10 12:29:31 Gosia

Czy od września będzie znowu kursował autobus dowozący dzieci do przedszkola szkoły z Podlesia do Sadowa?

Odpowiedź 2020-08-11 07:45:24: Szanowna Pani Małgorzato, dowóz dzieci z ul. Podlesie będzie nadal realizowany - Gmina wyłoniła wykonawcę usługi. W sprawie uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Koszęcin - tel. 34 3576 100 w. 127, 34 3210 827. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-07 21:49:56 Mieszkanka

Panie Wójcie, czy można z urzędu zmienić wszystkie numery porządkowe budynków na ulicy 1 Maja w Strzebiniu ? Bałagan, który narastał przez lata bardzo często utrudnia nam życie.

Odpowiedź 2020-08-10 12:50:31: Witam, stwierdzenie wadliwości ustalonych numerów porządkowych nie jest wystarczającą przesłanką do wprowadzenia ich zmiany, ponieważ niewłaściwe oznaczenie powinno mieć skutek w postaci utrudnienia ich wykorzystywania w taki sposób, że uzasadniona jest modyfikacja numeracji (np. wprowadzanie w błąd wielu osób, utrudnienia dla dostawców energii, błędy w różnego rodzaju dokumentacji). Wójt Gminy zanim podejmie decyzję w tym zakresie, musi przeanalizować, jak ukształtowane są przyzwyczajenia mieszkańców i innych osób, jakie będą koszty zmian (co ma duży wymiar praktyczny) i jakie jest stanowisko osób zainteresowanych. Do tej pory mieszkańcy wskazanej ulicy nie zgłaszali problemów wynikających z numeracji porządkowej budynków. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-04 15:26:52 Marcin

Witam serdecznie. Moje pytanie brzmi: kiedy będzie wykonane oświetlenie ulicy Bukowej jak również kiedy będzie jakaś normalna nawierzchnia ulicy Bukowej w Koszęcinie

Odpowiedź 2020-09-04 09:51:24: Szanowny Panie Marcinie, wykonanie zarówno oświetlenia jak i przebudowy drogi wymagają w pierwszej kolejności sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Kolejnym etapem jest uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń oraz w oparciu o wspomnianą dokumentację zabezpieczenie środków na przedmiotowe inwestycje w budżecie Gminy. Wyżej wymieniona droga zostanie uwzględniona podczas realizacji II etapu przebudowy dróg gminnych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-08-04 09:35:29 Obserwator

Oczyszczalni nie będzie.Beczka nie nadąża bo nagle wszyscy opróżniają szamba (pytanie co robili wcześniej).Może zakupić 2 wóz?To Rusinowice dążyły do zakupu a jeździ wszedzie

Odpowiedź 2020-08-10 07:50:01: Witam, na terenie naszej Gminy funkcjonują 2 oczyszczalnie - w Koszęcinie i Rusinowicach. Obecnie trwają prace projektowe mające na celu zwiększenie wydajności oczyszczalni w Rusinowicach. Wóz asenizacyjny został zakupiony w celu świadczenia usług wywozu ścieków na terenie całej Gminy, a nie tylko wybranej miejscowości. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 683 pozycji
Strona 5 z 35 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 35 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony