Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Koszęcin w miejscowościach Strzebin, Wierzbie, Sadów i Koszęcin.

Na podstawie art.17 pkt 9 w związku z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z p.zm. ) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Strzebiń, w rejonie ul. Stawowej, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 80/VII/2011 z dnia 29 marca 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzbiu, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 96/IX/2011 z dnia 24 maja 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadowie, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 97/IX/2011 z dnia 24 maja 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 526/LVIII/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku. wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do w/w planów w dniach od 15.02.2013r. – do 18.03.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Koszęcin przy ul. Powstańców Śl. 10, w pokoju nr 3 (na parterze) w godzinach 12.00-14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami planów wraz z prognozami odbędzie się w dniu 06.03.13 r. w siedzibie Urzędu Gminy Koszęcin, w pokoju nr 16 (na piętrze), w godzinach 13.00-14.00. Zgodnie z art. 17 pkt.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi do projektów planów - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - należy składać na Piśmie do Wójta Gminy Koszęcin z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2013 r. Informacja w BIP (kliknij...)

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony